10-21-2018 God's Saving Work - Rev. Dr. Brain R. Paulson